• تانکر سازی امیرکبیر
    با بیش از 50 سال موفقیت در طراحی و تولید 
  • مجموعه صنعتی تانکر سازی امیرکبیر
  • مجموعه صنعتی تانکر سازی امیرکبیر
    ساخت و توليد ، فروش انواع تانکر
    ساخت و تولید مخزن های ماشینی و مخزن های چرخدار با طرح کالا برس ، اشمیتز ، مخازن پمپ بنزین