تانکر دوجداره حمل قیر مذاب

تانکر دوجداره حمل قیر مذاب

تانکر دوجداره حمل قیر مذاب

سیستم های گرمایش ، نگهداری و حمل ونقل قیر یکی از مهم ترین مسائل در کیفیت قیر می باشد. در حال حاضر برای تخلیه و جابجایی و نگهداری قیر از تانکرها و مخازن قیر با شعله مستقیم استفاده می شود. این در حالی است که استفاده از شعله مستقیم برای گرمایش قیر صدمات جبران ناپذیری را به ساختار قیر وارد می کند. همچنین تانکرهای حمل و نقل قیر به دلیل عدم عایق بندی و یک جداره بودن مخازن آن ها پس از تحویل قیر از پالایشگاه بخصوص در فصول سرد سال در زمان اندکی حرارت خود را از دست می دهند. به همین دلیل برای تخلیه این تانکرها در مقصد مجدداً به گرم کردن نیاز دارند. در حالی که استفاده از مخازن عایق بندی شده ودوجداره مسلماً می تواند تا مدت زمان بیشتری حرارت قیر را حفظ نموده و یا حتی نیاز به گرمایش مجدد قیر را به طور قابل توجهی کاهش داده و موجب عدم تغییر در ساختار قیر می شود.

  • توضیحات محصول

تانکر دوجداره حمل قیر مذاب

تانکر دوجداره حمل قیر مذاب

نگهداری ، حمل و نقل قیر

سیستم های گرمایش ، نگهداری و حمل ونقل قیر یکی از مهم ترین مسائل در کیفیت قیر می باشد. در حال حاضر برای تخلیه و جابجایی و نگهداری قیر از تانکرها و مخازن قیر با شعله مستقیم استفاده می شود. این در حالی است که استفاده از شعله مستقیم برای گرمایش قیر صدمات جبران ناپذیری را به ساختار قیر وارد می کند. همچنین تانکرهای حمل و نقل قیر به دلیل عدم عایق بندی و یک جداره بودن مخازن آن ها پس از تحویل قیر از پالایشگاه بخصوص در فصول سرد سال در زمان اندکی حرارت خود را از دست می دهند. به همین دلیل برای تخلیه این تانکرها در مقصد مجدداً به گرم کردن نیاز دارند. در حالی که استفاده از مخازن عایق بندی شده ودوجداره مسلماً می تواند تا مدت زمان بیشتری حرارت قیر را حفظ نموده و یا حتی نیاز به گرمایش مجدد قیر را به طور قابل توجهی کاهش داده و موجب عدم تغییر در ساختار قیر می شود.


 و دیگر خدمات ومحصولات ما عباذتند از :

تانکر سازی

حمل مواد نفتی

حمل مواد سوختی

حمل گازوئیل